Advokátní kancelář Praha

Poskytujeme komplexní právní služby zaměřené na oblasti, kde máme tradici a dlouholeté zkušenosti. Důraz je kladen na individuální, neformální a osobní přístup ke klientovi se zřetelem na jeho oprávněné zájmy a potřeby. Ačkoliv je zastupování klienta před soudy a správními orgány samozřejmostí, dáváme přednost mimosoudním řešením problémů a sporů , vše v závislosti na konkrétní řešené věci. Nad rámec obvyklých právních služeb, s ohledem na úzkou spolupráci se specialisty zejména stavebních oborů a znalce, jsme schopni zajistit a vytvořit i podmínky pro rozhodovací procesy klienta , včetně nákupu a prodeje nemovitostí, reklamací a dalších oblastí, kde je odborného posouzení potřeba či je žádoucí. Spolupracovníky, včetně exekutorských úřadů a kolegů z řad advokátů vybíráme velmi pečlivě a využíváme služeb ve prospěch klienta pouze ve spolupráci s osvědčenými a solidními subjekty. Samozřejmostí je elektronická komunikace jak s klientem, tak i se soudy a správními orgány. Níže uvedená specifikace obsahu jednotlivých činností je uvedena pouze orientačně a je přizpůsobována individuálním potřebám a oprávněným zájmům klienta.

V oblasti vymáhání pohledávek spolupracujeme s osvědčeným exekutorským úřadem. Řešení závazků zahrnuje jak jednání s věřiteli, tak jednání s exekutorskými úřady a správu finančních prostředků klienta pro umořování dluhů. Dále pak tato služba zahrnuje i řízení a podávání návrhů v rámci insolventního řízení.

 

  • obchodní právo
  • občanské právo
  • rodinné právo
  • pojistné právo
  • exekuce
  • vymáhání pohledávek
  • stavební právo

 

V oblasti pojistného práva poskytujeme právní služby v oblasti pojišťovnictví, včetně problematiky likvidace pojistných událostí.

V oblasti rodinného práva poskytujeme komplexní právní služby související s problematikou rodiny, včetně přípravy a obsahu předmanželské smlouvy, zúžení či rozšíření společného jmění manželů, rozvodu manželství, sepisování a uzavírání opatrovnických dohod a dohod majetkových. Vždy postupujeme tak, aby byly zachovány oprávněné potřeby a zájmy účastníků s důrazem na oprávněné zájmy a potřeby nezletilých dětí.

V oblasti občanského a obchodního práva dáváme přednost prevenci případných budoucích právních komplikací, s důrazem na kvalitu smluv a odbornou pomoc při rozhodovacím procesu klienta před uzavřením smlouvy-zejména v oblasti realit, úvěrů a půjček, stavebních investic apod. V oblasti nákupu a prodeje nemovitostí je samozřejmostí péče o klienta od sepsání smlouvy přes zajištění úschovy u advokáta s vypořádáním kupní ceny, včetně daňového řízení a vypořádání daně.

V oblasti stavebního práva poskytujeme právní pomoc ve všech fázích stavebního řízení a ve spolupráci s autorizovanou projektovou a architektonickou kanceláří včetně zajištění odborných posudků, projektů, studií apod. dle potřeb klienta.

Odměna je vždy sjednávána s klientem individuálně v návaznosti na rozsah a náročnost poskytované právní pomoci, vždy v souladu s předpisy upravujícími činnost advokacie.

Advokáti a advokátní kancelář Praha